Distances from Vasil’yevo to other cities


Vasil’yevo, Tatarstan Republic

Local time in Vasil’yevo

Vasil’yevo
Time zone : Europe/Moscow
  • Country : Russia
  • Region : Tatarstan Republic
  • Population : 16,800
  • Country code : RU / RUS
  • Dialing code : +7 / 007


Get directions and distances from Vasil’yevo

The purpose of this page is to help you so that you find distances and get directions from Vasil’yevo to major cities and places in Tatarstan Republic or in Russia.

The nearest cities from Vasil’yevo, are sorted by distance : Aysha at 4 km, Sviyazhsk at 7 km, Zelenodolsk at 9 km, Nizhniye Vyazovyye at 9 km, Osinovo at 15 km, Staroye Arakchino at 20 km, Verkhniy Uslon at 22 km, Kazan at 29 km, Stolbishchi at 41 km, Vysokaya Gora at 41 km, Pestretsy at 63 km, Apastovo at 71 km, Laishevo at 74 km, Arsk at 81 km, Kuybyshevskiy Zaton at 82 km,

Distances between Vasil’yevo and other cities

Select a destination in underneath section to get directions and distances from Vasil’yevo :

Distances to near cities

Largest cities near Vasil’yevo