Distances from Nizhniy Novgorod to other cities


Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast

Local time in Nizhniy Novgorod

Nizhniy Novgorod
Time zone : Europe/Moscow
  • Country : Russia
  • Region : Nizhny Novgorod Oblast
  • Population : 1,284,164
  • Country code : RU / RUS
  • Dialing code : +7 / 007


Get directions and distances from Nizhniy Novgorod

The purpose of this page is to help you so that you find distances and get directions from Nizhniy Novgorod to major cities and places in Nizhny Novgorod Oblast or in Russia.

The nearest cities from Nizhniy Novgorod, are sorted by distance : Bor at 6 km, Afonino at 9 km, Neklyudovo at 10 km, Sitniki at 15 km, Zelyony Gorod at 17 km, Gorbatovka at 18 km, Kstovo at 24 km, Burevestnik at 24 km, Babino at 26 km, Lukino at 26 km, Novaya Balakhna at 31 km, Linda at 32 km, Gidrotorf at 33 km, Dzerzhinsk at 35 km, Bogorodsk at 39 km,

Distances between Nizhniy Novgorod and other cities

Select a destination in underneath section to get directions and distances from Nizhniy Novgorod :

Distances to near cities

Largest cities near Nizhniy Novgorod